You are currently viewing Zatrzymaj deszcz w swoim ogrodzie

Zatrzymaj deszcz w swoim ogrodzie

O korzyściach płynących ze zbierania deszczówki na terenie własnej posesji pisałam tutaj

Naturalnym sposobem wydaje się być zbieranie wód opadowych w zbiornikach a następnie wykorzystywanie ich do podlewania roślinności w okresie bezdeszczowym.

Nie ma możliwości (i nie jest to też ekonomicznie opłacalne) aby wykonać zbiornik, który pomieściłby cały opad zebrany ze wszystkich posiadanych powierzchni szczelnych, ponieważ jest to spowodowane specyfiką opadów – nierównomiernym ich rozłożeniem w ilości i czasie. To jednak warto zagospodarować każdą ilość wody, na miarę posiadanych możliwości, wobec coraz częstszych w ostatnich latach długotrwałych okresów suchych, aby wówczas jak najdłużej cieszyć się lepszą wilgotnością gruntu a zgromadzoną wodę móc wykorzystać do nawadniania roślin, zamiast cennej wody wodociągowej.

W niniejszej publikacji przybliżę dostępne rozwiązania. Skorzystaj z nich tak jak ze szwedzkiego – wybierz te, które będą dla Ciebie korzystne i mozliwe do zastosowania.

Wstępne założenia do wybranych sposobów zagospodarowania wód opadowych

Oprócz oszacowania ilości wody jaką możemy dysponować ze wszystkich powierzchni na naszej posesji warto rozpoznać warunki gruntowe pod kątem wodoprzepuszczalności terenu. Szczególnie ma to znaczenie w odniesieniu do systemów odprowadzających wody opadowe do gruntu.

W przypadku rozważania rozwiązań podziemnych typu zbiornik szczelny czy skrzynki rozsączające itp. należy także rozeznać głębokość posadowienia wód gruntowych oraz chęć ich lokalizacji względem budynku, infrastruktury podziemnej a także systemów korzeniowych drzew.

Obowiązujące przepisy prawne podkreślają konieczność retencjonowania opadu w miejscu ich zetknięcia z podłożem, jednocześnie zakazują działań prowadzących do zmian stanu wody na gruncie, które mogą szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie.

Jakimikolwiek warunkami dysponujesz masz kilka możliwych do wykorzystania rozwiązań aby zatrzymać deszcz – czyli darmową wodę – na własnej posesji. Możesz zastosować kilka z nich jednocześnie.

Ogród deszczowy

możliwy jest do wykonania bezpośrednio w gruncie lub w podwyższonym pojemniku. Wykonywany jest w zagłębieniu terenu, najczęściej w pobliżu rynny prowadzącej wody opadowe z dachu. Istotą założenia takiego systemu jest przygotowanie warstw podłoża pod nasadzenia roślinności o coraz większej przepuszczalności w kierunku do dna gdzie znajduje się rodzima warstwa przepuszczalna lub system drenaży czyli odprowadzania nadmiaru wód z terenu ogrodu deszczowego.

Warto także pomyśleć o zabezpieczeniu powierzchni podłoża przed wypłukaniem ziemi w czasie opadu oraz dobrać roślinność lubiącą okresowo warunki zarówno mokre jak i suche.

Zbiorniki na wodę opadową

te podziemne – pozwolą na przetrzymywanie większych ilości wody i nawadnianie rozległych powierzchni roślinności ogrodowej w okresie bezdeszczowym, np. połączenie ich z systemem do zraszania trawników.

Zbiorniki naziemne w formie beczek lub zamkniętych, ozdobnych pojemników z przelewem. Te otwarte należy w ciągu około 2 tygodni opróżniać z wody, aby nie wyhodować na własnym ogrodzie kolonii komarów.

Nawierzchnia przepuszczalna

stosowana wszędzie tam gdzie możliwe jest zastosowanie rozwiązań takich jak: płyty ażurowe, kostki z przepuszczalnymi spoinami czy kamień ścieżkowy lub żwir. W ten sposób można wykonać chodniki, tarasy ogrodowe, podjazdy czy miejsce parkingowe. Nawierzchnie takie pozwolą na swobodną infiltrację deszczu do gruntu i zatrzymają wodę w środowisku.

Muldy retencyjne i systemy magazynujące wodę wokół drzew

to systemy do zastosowania w sąsiedztwie terenów szczelnych lub półprzepuszczalnych, pozwalają na wykorzystanie wody opadowej pochodzącej ze spływu z tych terenów.

Mulda to przepuszczalne zagłębienie terenu w formie rowu porośniętego roślinnością, dzięki któremu możliwe jest powolne wsiąkanie wody bądź odprowadzanie jej nadmiaru poprzez dren poza muldę (np. do zbiornika infiltracyjnego).

Magazynowanie wody wokół drzew jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznego podłoża np. kamienno-glebowego, którego porowata konstrukcja pozwala na swobodny przepływ wody, powietrza i rozwoju systemu korzeniowego. W tym wypadku można również stosować materiały zatrzymujące wodę w postaci geokompozytów sorbujących wodę i pozwalających na jej wykorzystanie przez system korzeniowy roślin w późniejszym czasie. To rozwiązanie może być również stosowane do nawadniania krzewów, traw i kwiatów w donicach ozdobnych lub na skarpach.

Dach i ściana zielona

zapewni dodatkową zieloną przestrzeń, o ile pozwoli na ich zastosowanie konstrukcja budynku. Konstrukcja takiego rozwiązania jest trudna, polega na: z jednej strony zabezpieczeniu budynku (izolacji wodochronnej i cieplnej) a z drugiej strony zabezpieczeniu prawidłowego rozwoju roślin (zastosowaniu warstwy substratu i odprowadzaniu wód nadmiarowych).

Systemy do rozprowadzania wód opadowych w ziemi

czyli studnie chłonne lub skrzynki retencyjno-rozsączające. O ile warunki gruntowe to umożliwiają – tam mogą trafić wszelkie nadmiarowe ilości wód opadowych do nawodnienia gleby na terenie naszej posesji.

Podsumowanie

Pomyśl, który ze wskazanych sposobów możesz wykorzystać na terenie własnej posesji? Każdy związany jest z nawadnianiem gruntu oraz roślinności, co sprzyja zwiększeniu bioróżnorodności flory i fauny, poprawie jakości powietrza, klimatu i walorów estetycznych naszego otoczenia. Zapraszam do odwiedzania mojego wodnego bloga!

Dodaj komentarz