You are currently viewing 6 pytań do ekspertów od wody i ścieków

6 pytań do ekspertów od wody i ścieków

Jakiś czas temu przygotowałam ankietę dotyczącą oceny jakości wody wodociągowej w odczuciu jej użytkowników.

Przy okazji otrzymałam wiele powtarzających się pytań dotyczących jakości wody wodociągowej, weryfikacji jej parametrów oraz działań związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.

6 pytań zawartych poniżej pozwoliłam sobie zadać ekspertom w tej dziedzinie pracujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. Jest to Spółka, której nadrzędną działalnością jest produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie działalności eksploatacyjnej i konserwacyjnej oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wodociągi Leszczyńskie działają na terenie m. Leszna, gm. Lipno oraz gm. Święciechowa i obsługują ponad 310 km sieci wodociągowej i blisko 390 km sieci sanitarnej i ogólnospławnej.

Zapraszam do lektury! Być może zawarte odpowiedzi zawierają zadane przez Ciebie pytanie, a jeśli nie – to z pewnością poszerzą wiedzę z tej dziedziny, zaczerpniętą u samego źródła!

1. Czy kranówkę można pić bezpośrednio, bez dodatkowego filtrowania lub gotowania?

Wodociągi Leszczyńskie polecają picie leszczyńskiej kranówki bez potrzeby dodatkowego filtrowania i gotowania. Wodę czerpiemy z ujęć podziemnych z głębokości ponad 30 m, 40 m, a nawet ponad 100 m. Następnie trafia ona na stacje uzdatniania wody, gdzie zostaje poddana procesom napowietrzania i filtracji. Warto dodać, że woda przegotowana staje się bardziej miękka, gdyż podczas gotowania wytraca się z niej węglan wapnia i magnezu, a powstający osad popularnie nazywany jest kamieniem. Niestety taka woda jest mniej bogata w minerały, których nasz organizm potrzebuje. Na przykład wapń zapewnia nam mocne kości, zdrowe zęby oraz prawidłową krzepliwość krwi, wpływa korzystnie na regulowanie pracy serca. Magnez jest nazywany pierwiastkiem życia. Znajduje się w kościach, zębach i mięśniach. Jest potrzebny do działania aż 800 enzymów. Wzmacnia naszą odporność. Jeśli organizmowi brakuje magnezu możemy czuć się osłabieni i niespokojni, może nas boleć głowa i dręczyć bezsenność. Podsumowując leszczyńska woda nalana prosto z kranu jest zdrowa.

2. Czy skład wody wodociągowej waha się w czasie, np. w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca? Jeśli tak, czym może być to spowodowane?

Eksperci z Działu Produkcji Wodociągów Leszczyńskich potwierdzają, że skład produkowanej przez nas wody może nieznacznie wahać się w ciągu dnia, tygodnia, czy miesiąca, co wynika choćby z tego, z których studni aktualnie jest czerpana woda na ujęciu. Jednocześnie zaznaczamy, że dla Klienta te subtelne różnice nie są odczuwalne. Woda dostarczana mieszkańcom spełnia ściśle określone normy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Jak często dokonuje się przeglądu i czyszczenia instalacji wodociągowej? W jakim zakresie odpowiada za to dostawca wody a w jakim zarządca budynku?

Czyszczeniem sieci wodociągowej zajmuje się nasz Dział Eksploatacji. Odbywa się to wg harmonogramu czyszczenia poszczególnych odcinków sieci. W zależności od rejonu miasta Leszna lub miejscowości w gminie Lipno, może to być częstotliwość 1 raz na miesiąc lub 1 raz na 2 miesiące. Dodatkowo czyszczone są każdorazowo odcinki sieci po awariach wodociągowych. Natomiast w przypadku przyłączy wodociągowych (tzn. przewodu łączącego sieć wodociągową z instalacją doprowadzającą wodę do nieruchomości, czyli nie mamy tu na myśli całej instalacji wewnątrz budynku) nie prowadzimy harmonogramu przeglądów. Są one realizowane w trakcie przygotowań do modernizacji sieci lub przyłączy wodociągowych, a także w trakcie wymiany wodomierza przez naszych pracowników z Działu Obsługi Klienta. Czyszczenia przyłączy dokonuje się po ich awariach lub w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców pogorszenia jakości wody. Wówczas dostawca wody, czyli w naszym przypadku Wodociągi Leszczyńskie, czyści odcinek przyłącza wodociągowego od sieci do zestawu wodomierzowego. Natomiast dbałość o wewnętrzną instalacji wodociągową leży w gestii właściciela nieruchomości lub zarządcy budynku (spółdzielnie, wspólnoty itp.).

4. Gdzie zgłosić sytuacje awaryjne, tj. pogorszenie jakości wody lub brak dostawy wody?

Zgłoszeń sytuacji awaryjnych mieszkańcy aglomeracji leszczyńskiej mogą dokonać całodobowo kontaktując się z pogotowiem wod-kan pod numerem 994. Ponadto Klienci chętnie korzystają z całego wachlarza kanałów komunikacji – jest to przede wszystkim system eBOK, a także skrzynka e-mail, czy kontakt telefoniczny z sekretariatem oraz poszczególnymi działami spółki. Kontakt z Klientem jest dla nas priorytetem, dlatego żadnego zawiadomienia nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Odpowiadamy również na zgłoszenia wysłane za pośrednictwem mediów społecznościowych 

5. Jak często badane są parametry wody przed wprowadzeniem jej do sieci wodociągowej?

Przykładamy dużą wagę do jakości wody dostarczanej Klientom. Nasze akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków bada parametry wody co tydzień – zamiennie raz w rozszerzonym, a raz w podstawowym zakresie. Wyniki badań wody są cyklicznie w okresie półrocznym publikowane na stronie internetowej Wodociągów Leszczyńskich w zakładce LABORATORIUM / Jakość wody.

6. Dlaczego stawka opłaty za odbiór ścieków jest wyższa od stawki za dostawę wodę?

W zakresie ceny za usługę zbiorowego odbioru ścieków (zł/m3) to jest ona wyższa od ceny za usługę zbiorowego dostarczania wody ponieważ koszty eksploatacyjne odbioru i oczyszczania ścieków są wyższe od kosztów eksploatacyjnych dostarczania i uzdatniania wody. Wyższe koszty eksploatacyjne to: amortyzacja większego majątku trwałego na ściekach, większe zużycie energii elektrycznej w procesie technologicznym oczyszczania i odbioru ścieków, wyższe koszty utrzymania urządzeń technologicznych oraz koszty zagospodarowania odpadów z procesu oczyszczania ścieków.

Podsumowanie i podziękowanie

Dziękuję Wodociągom Leszczyńskim za poświecony czas na udzielenie odpowiedzi na zadne pytania oraz wykorzystanie grafiki w nniejszym artykule. 

Wierzę, że słowa ekspertów wzbudzą jeszcze większe zaufanie użytkowników wody wodociagowej do jej jakości i zachęcą do spożywania jej bez obaw.

Pijmy wodę – na zdrowie!

Dodaj komentarz